SU og MS

MSguiden - MS og SU

Når man er optaget på en videregående uddannelse og berettiget til at modtage Statens Uddannelsesstøtte, kan man søge om et SU-handicaptillæg, hvis man ikke har mulighed for at arbejde ved siden af studiet.

Ordningen med SU-handicaptillæg er lavet for at give alle lige muligheder for at forsørge sig selv, mens de er under uddannelse, også selvom man, på grund af en sygdom eller et handicap, ikke kan have et studiejob ved siden af uddannelsen.

Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (tidligere SU-styrelsen), der tildeler SU-handicaptillægget efter en individuel vurdering af ansøgeren. For at komme i betragtning skal man opfylde de almindelige betingelser for at få SU på en videregående uddannelse på lige fod med alle andre studerende. Det vil sige at man fx skal opfylde kravet om studieaktivitet, og at man som udgangspunkt ikke må modtage andre offentlige ydelser som fx revalideringsydelse.

Skal man starte på en uddannelse som led i en revalidering, vil det være en god ide på forhånd at undersøge, hvilken ydelse der giver en de bedste vilkår for at gennemføre uddannelsen.

Når det skal vurderes om en ansøger er berettiget til at modtage handicaptillægget, sker det ud fra en vurdering af arbejdsevnen generelt. 
Styrelsen må altså ikke tage hensyn til, om funktionsnedsættelsen gør, at man for eksempel skal bruge længere tid i hverdagen på forberedelse, transport eller andet og derfor ikke har tid til at passe et erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen.

Kontakt din studievejleder eller læs mere om SU-handicaptillæg og om, hvilke kriterier styrelsen lægger vægt på, når de skal vurdere ansøgere, på  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes hjemmeside 

Oktober 2020